Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020

brainport development

Het meerjarenplan van Brainport Development is gebaseerd op een nieuwe, flexibele koers die we samen met de Brainportregio willen varen. Een energieke aanpak waarbij we voortdurend bewegen, schakelen, aanpassen en kansen grijpen. Met elkaar de toekomst uitvinden. Dat is noodzakelijk in een wereld die steeds sneller verandert met soms grote onverwachte gevolgen. Het toekomstig succes van Brainport is een economie waarin meer mensen meedoen en een meer concurrerende manier van werken een groter verdienvermogen oplevert. Dat kunnen we bereiken met uw en onze inzet.

Inleiding

Slim, sterk en adaptief

De technologie ontwikkelt zich in steeds hoger tempo met disruptieve gevolgen. Bedrijven die geen antwoord hebben op nieuwe uitdagingen gaan kopje onder. Economische markten zullen gaan schuiven. De komende jaren zal dat proces zich versnellen. Ook in onze regio. We zijn van ‘slim’ gegroeid naar ‘slim & sterk’. Maar dat is niet voldoende om de stormachtige ontwikkelingen bij te benen. Daarom zal Brainport adaptief moeten zijn. Sneller wisselen en slimme coalities aangaan. De nieuwe koers ´Brainport Next Generation´ en het meerjarenplan van Brainport Development lijken in dat opzicht een beetje op gespannen voet met elkaar te staan. Een programmatische, strak geregisseerde aanpak is immers niet meer van deze tijd. We kiezen daarom voor een inspirerend document dat op hoofdlijnen vastlegt wat de bewegingen zijn die Brainport Development wil faciliteren en versnellen. Continue wendbaar, maar niet vrijblijvend. De nieuwe koers moet inspireren, niet sturen. Dus geen statisch beleidsplan, maar een dynamisch gesprek met de regio. Een voortdurende dialoog tussen alle partijen die ruimte schept om te blijven vernieuwen.

Enablers en drivers

De economie van Brainport groeide de afgelopen tien jaar anderhalf keer het landelijk gemiddelde. De regio telt zeven procent meer starters, het publieke R&D is verdubbeld, de werkeloosheid is altijd onder het landelijke gemiddelde gebleven, zelfs in tijden van economische dips. Het aantal kenniswerkers is in vijf jaar verdrievoudigd. De cijfers laten het zien. We hebben echt iets opgebouwd. We gaan komende jaren verder investeren in de randvoorwaarden voor groei: People, Technology, Business, Basics en International. We moeten in deze ´enablers´ blijven investeren om ons woon- en werkklimaat aantrekkelijk te houden. Dan binden we technisch talent op alle niveaus aan Brainport, kunnen start-ups ontkiemen en bestaande bedrijven versneld groeien.

We kiezen ook voor een aanvullende route en richten ons op maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheidszorg, energie, mobiliteit, voedsel en veiligheid. Deze ´drivers´ bieden veel hightech bedrijven in de Brainportregio nieuwe marktvensters. Zeker als ze daarbij aansluiting zoeken met andere sectoren, zullen ze wereldwijde markten aanboren die voorheen niet bestonden.

Van Triple naar Multi Helix

In de hedendaagse netwerksamenleving, die ook wordt gekenmerkt door een sterke mate van individualisering, voelen we ons niet meer vanzelfsprekend vertegenwoordigd door anderen. Burgers niet door politici, werknemers niet door vakbonden en klanten niet door de consumentenbond. Er is een grote behoefte om direct bij zaken betrokken te worden.

Dit heeft ook zijn doorwerking in de wijze waarop we werken aan de versterking van de economie in Brainport. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de zogenaamde Triple Helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) alle belangen kan vertegenwoordigen die spelen in de projecten en programma´s waarmee we werken aan Brainport Next Generation. Om die succesvol te laten zijn, moeten we steeds meer stakeholders: klanten, patiënten, burgers, milieubewegingen, ondernemersverenigingen, clusters uitnodigen om actief te participeren. Daarom spreken we voortaan over een Multi Helix in plaats van een Triple Helix benadering.

Brainport Development

Brainport Development heeft succesvol bijgedragen aan het economisch succes waar we nu met trots de vruchten van plukken. Maar veel traditionele businessmodellen werken niet langer door de snel veranderende markten. Daarom is het noodzakelijk dat Brainport Development een ‘next step’ zet en zo haar organisatie en aanpak nog beter kan afstemmen op de komende jaren. Dan creëren we meer economische groei en meer banen voor de burgers van Brainport.

Slim, sterk en adaptief

Slim, sterk en adaptief

Er heeft zich niet eerder een tijd voorgedaan die zo disruptief is. Globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat veranderingen razendsnel gaan. Dat kan bedreigend zijn, maar wij zien hierin vooral kansen om de regio naar een hoger welvaartsniveau te tillen. Brainport is van oudsher een slimme regio, met een enorme hoeveelheid onderzoek en ontwikkeling. De afgelopen jaren is dit steeds beter omgezet in economisch succes. Slim en sterk zijn, is niet langer voldoende. De huidige wereld vraagt dat we kunnen inspelen op veranderingen. Adaptiviteit is essentieel, Brainport Development baseert haar nieuwe meerjarenplan dan ook op dit principe.

Lees verder

Slim, sterk en adaptief

In steeds hoger tempo verandert de wereld om ons heen. Slimme informatie- en communicatietechnologie verbinden alles en iedereen. Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving verspreiden zich hierdoor met ongekende snelheid. De ‘Internet of Things’ is geen toekomstdroom maar steeds meer alledaagse realiteit. Uber en Airbnb zijn voorbeelden van nieuwe businessmodellen. Nieuwe technologieën zoals 3D printen duiken overal op en ontwrichten vertrouwde economische markten. De gemiddelde levenscyclus van een bedrijf is tegenwoordig vijftien jaar, terwijl dat in 1955 nog 45 jaar was. Het toont aan dat de traditionele wijze van organiseren, met langdurige processen, niet meer van deze tijd is. De Brainportregio moet sneller leren schakelen. We zijn toe aan een volgende stap: ‘open innovatie netwerken’, Waar innovatie ontstaat door uitwisseling van ideeën, kennis, oplossingen in het ecosysteem. In crossovers tussen verschillende organisaties en disciplines, sectoren en industrieën. Dat vereist een andere manier van denken, werken en organiseren.

In de Brainportregio hebben we technologische kennis omgezet in kunde en kassa. Maar we zullen behalve slim en sterk, ook adaptief moeten zijn om goed te kunnen reageren op schoksgewijze, plotselinge veranderingen. We hebben flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig om ons staande te houden in deze disruptieve tijden. Brainport Development is de aangewezen partij om hierin voorop te gaan. Om nieuwe trends, kansen en partners te signaleren die het economische ecosysteem van onze regio verbreden en stabieler maken. Om partijen bij elkaar te brengen en nieuwe allianties te sluiten.

Met Brainport Next Generation (BNG) willen we een nieuwe, dynamische koers varen. Met inzet van ons unieke DNA, opgebouwd uit hightech, design, open innovatie en samenwerking, willen we de turbulente toekomst tegemoet treden. Het wordt een route zonder eindpunt. Zo houden we elkaar scherp. BNG nodigt uit tot een gesprek. Tot uitwisseling van visies en ideeën. De koers biedt ruimte om tastend en zoekend nieuwe richtingen te verkennen en concrete kansen voor verandering te duiden.

Brainport Next Generation richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat, verrijkt met maatschappelijke uitdagingen voor economische groei. Technisch kunnen we veel verwezenlijken. Tegelijkertijd is sociale innovatie vereist om de nieuwe technologie met succes in de samenleving toe te passen. Het toekomstig economische succes hiervan laat zich vertalen in meedoen, concurreren en verdienen. In een omgeving waar innoveren een permanent en breed gedragen proces is. Meer mensen die deelnemen aan het onderwijs- en arbeidsproces. Een grotere arbeidsproductiviteit. Een hoger inkomen per hoofd van de bevolking.

Als ontwikkelingsmaatschappij blijft Brainport Development het vliegwiel om dingen aan te zwengelen, mensen bij elkaar te brengen, partijen te verbinden. Zodat we ook in de toekomst concrete resultaten kunnen boeken en weer momenten beleven waarop we trots kunnen zijn.

Enablers en Drivers

Enablers en Drivers

Om internationaal voorop te blijven lopen, zullen we voortdurend moeten investeren in de randvoorwaarden voor groei: People, Technology, Business, Basics en International. Dit zijn de fundamenten van de strategie waarmee we ons ecosysteem op topniveau houden. Zodat bedrijven en andere partijen in Brainport meer groei kunnen realiseren. Een nieuwe, aanvullende route naar toekomstig economisch en maatschappelijk succes ligt in de ‘grand challenges’ zoals we die op dit moment kunnen definiëren rondom gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Daar waar de combinatie van techniek, design, sociale én organisatorische innovatie de meeste waarde kan toevoegen. Brainport Development acteert in de komende jaren op zowel de randvoorwaarden voor groei ('enablers') als op de maatschappelijke uitdagingen ('drivers').

Enablers en Drivers

Enablers en Drivers

Om het ecosysteem van Brainport naar een hoger niveau te tillen, zijn verdere investeringen nodig om de ´enablers´, de randvoorwaarden voor groei, te verbeteren. Daarmee maken we het voor anderen mogelijk om succes te boeken. Zo hebben we bijvoorbeeld voldoende goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers nodig. Mensen met een ondernemende geest die bereid zijn zich verder te bekwamen tijdens hun loopbaan. Creatieve geesten die zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. Meer start-ups en snelgroeiende bedrijven. Verdere internationalisering. Meer publieke R&D. Een regio die via weg, spoor en lucht goed bereikbaar is. Een attractieve omgeving die alles kan bieden op het gebied van cultuur en sport. Brainport Development vergroot de aantrekkingskracht op bedrijven, ondernemers, investeerders en technisch talent uit de hele wereld. Met een zelfversterkend effect als gevolg.

De unieke combinatie tussen hightech, design en zowel sociale als organisatorische innovatie, heeft Brainport naar grote hoogte gestuwd. Dit kenmerkende DNA blijft Brainport Development koesteren en versterken. Het maakt de regio bij uitstek geschikt om nieuwe marktvensters te openen in de maatschappelijke opgaven en uitdagingen van onze tijd en in de toekomst.

Als regio kiezen we ook voor een aanvullende route naar toekomstig maatschappelijk succes en economische stabiliteit. We zien op dit moment vijf mondiale uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid als ´drivers´, oftewel aanjagers, voor economische groei. Een gezonder en langer leven, duurzame zonne-energie, efficiënte, schone en veilige mobiliteit, gezonder en duurzamer geproduceerd voedsel en stedelijke veiligheid. Als bedrijven in Brainport oplossingen vinden voor deze ‘grand challenges’ zullen wereldwijd nieuwe afzetmarkten ontstaan. Zeker als bedrijven met hoogwaardige competenties in hightech de aansluiting zoeken met andere sectoren. Het initiatief om te acteren op de ´grand challenges´ ligt bij de bedrijven en de kennisinstellingen, desgevraagd ondersteunen we hen daarbij actief. Overigens kan de nu in de Brainport Next Generation-koers geïdentificeerde ´portefeuille´ van vijf maatschappelijke uitdagingen vanwege de zeer snel veranderende omgeving zowel qua omvang als qua meest passende invulling ook weer wijzigen, in dat geval zullen we als organisatie daarin meebewegen.

Met toegesneden programma’s en projectmatig werken, blijft Brainport Development investeren in de randvoorwaarden voor groei. We scherpen onze visie voortdurend aan en leggen nieuwe accenten. Zo blijft onze aanpak afgestemd op de actuele ontwikkelingen. We voegen ons organiserend vermogen, netwerk of expertise toe aan initiatieven van partners die een extra impuls nodig hebben. Ieder kan zich dan richten op zijn eigen kracht en dat maakt ons samen nog sterker. Daar waar we met onze inzet kunnen bijdragen aan economisch rendement voor de regio, pakt Brainport Development graag deze rol.

PEOPLE

PEOPLE

Zorgen voor voldoende goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers is een essentiële randvoorwaarde voor de economische groei van de Brainport regio. Zeker nu de samenleving in steeds hoger tempo verandert. Innoveren wordt een permanent proces van schaven en bijstellen waarbij iedereen betrokken is: werknemers, toeleveranciers en zelfs klanten. Robotisering leidt volgens sommigen tot een aanzienlijk verlies van banen, vooral in het middensegment. Volgens anderen verandert vooral de inhoud van werk. Hoe dan ook is het een onomkeerbare verandering die een adaptief vermogen van werkgever, werknemer, onderwijs en overheid eist. Een ‘Leven Lang Leren’ is geen begrip waar we alleen over praten, maar een onmisbaar onderdeel van het werknemer- en werkgeverschap. Een houding die integraal toegepast moet worden als Brainport haar economische slagkracht wil behouden. Zeker als mensen komende decennia langer aan het arbeidsproces deelnemen. Mensen doorlopend scholen om ze minimaal 50 jaar lang arbeidsfit te houden. Dat is de uitdaging.

Willen we voorop blijven lopen, dan moeten we inzetten op een vernieuwende, integrale benadering van onderwijs en arbeidsmarkt; Brainport Development pakt daar een belangrijke rol in. Als meest opvallende bewegingen zien wij:

Technologie is noodzakelijk voor iedereen
Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, waardoor automatisering en digitalisering steeds verder verweven raken in alle sectoren. Het is doorgedrongen tot in de haarvaten van de economie en maatschappij. Dat betekent dat er straks nog nauwelijks opleidingen en beroepen zullen zijn, die niet iets met technologie te maken zullen hebben.

Kiezen-leren-werken is een continu proces
Waar voorheen vaak strikte scheidingen lagen in een mensenleven tussen kiezen, leren, werken en met pensioen gaan, zullen deze fasen steeds meer in elkaar overvloeien en ook wisselen. Als we leren, werken we al vaak; als we werken zullen we bij moeten blijven leren (Leven Lang Leren). Als we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt de scheidslijn tussen werk en pensioen minder scherp en blijven we nog werk verrichten. Dit vraagt een enorm aanpassingsvermogen van mensen, van bedrijven en van onderwijsinstellingen.

Blijvende schaarste en mismatch op de arbeidsmarkt
De laatste jaren ontstaat er een sterker wordende mismatch op de arbeidsmarkt van Brainport: de werkloosheid is de laatste jaren gestegen, maar het aantal vacatures ook. Dat betekent dat we enerzijds moeten proberen de talenten van mensen die even niet aan de arbeidsmarkt deelnemen toch te matchen met de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast zien we dat een aantal specifieke functieprofielen schaars zullen blijven, waardoor we kennis uit het buitenland moeten blijven aantrekken.

Het doel is duidelijk. Economische groei realiseren door vernieuwing, versnelling en integratie op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Brainport Development heeft hierin de rol om als aanjager, verbinder en versneller -samen met alle (multi-helix) stakeholders- nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te signaleren en door te voeren. Continu in gesprek blijven met alle stakeholders, voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en activiteiten dynamisch houden. Vooral door de focus te leggen op experimenten, creëren we een nieuwe manier van denken en doen.

WAT WE DOEN 

Onze programma’s Arbeidsmarkt en Onderwijs dragen in belangrijke mate bij aan de innovatieagenda van de regio.

Experimenten

We gaan nieuwe situaties verkennen op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt via experimenten. Met 'trial & error' en monitoring maken we de noodzakelijke adaptieve aanpak van (toekomstige) vraagstukken mogelijk.

 • Experiment 1: Cross-sectorale Talentpool.
  Jonge generaties willen steeds uitgedaagd worden in hun werk, hun talenten optimaal ontwikkelen en regisseur zijn van hun eigen opleidingsplan. De werkgever wil de (zelf-opgeleide) toptalenten behouden voor het eigen bedrijf. Hoe kunnen talentvolle werknemers voldoende kansen in de regio krijgen om hun talent door te ontwikkelen in balans met hun eigen wensen en die van werkgevers? Doel is om deze werknemers te behouden voor de regio, door het bieden van nieuwe (deel)uitdagingen in werk in de eigen sector of cross-sectoraal en door het bieden van scholing.
 • Experiment 2: Leven Lang Leren
  Automatisering en robotisering leiden tot veel onzekerheid op de arbeidsmarkt : volgens sommigen leidt dit tot een aanzienlijk verlies van banen, anderen zien vooral een grote verandering van de inhoud van het werk. Dit vereist van de werknemer een continue doorontwikkeling van zijn talenten, om compatibel te zijn voor zijn huidige functie of mogelijke toekomstige functies. Van werkgevers vereist dit een beter en sneller inzicht in de ontwikkelingen van de werkzaamheden die nodig zijn om hun doelstellingen te behalen. Werknemers zullen doorlopend bijgeschoold moeten worden omdat functies steeds sneller veranderen of irrelevant worden. We creëren zo meer adaptiviteit van de werknemer door in (toekomstige) scholingsbehoeften van werknemers binnen een bedrijf te voorzien, al dan niet gelieerd aan hun huidige functie. Door dit in nauwe samenwerking te doen met het onderwijs en hier concrete trajecten voor hen aan te verbinden, kunnen we de werknemers beter arbeidsfit, adaptief en passend houden bij veranderingen die binnen bedrijven optreden.
Voortzetten en vernieuwen projecten

Naast het opzetten van experimenten, zullen de komende jaren ook projecten worden voortgezet en vernieuwd. Deze zullen op de volgende zaken betrekking hebben:

 • meer aandacht voor technologische kennis en vaardigheden in (niet-)technische opleidingen;
 • meer aandacht voor ondernemende, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden (30-leren ) in primair, voortgezet en hoger onderwijs;
 • meer integratie en herhaling van de fasen kiezen-leren-werken;
 • meer aansluiting realiseren tussen talenten van mensen (al dan niet in het arbeidsproces) en vraag vanuit werkgevers;
 • aantrekken en behouden van (inter)nationale studenten , vakmensen en kenniswerkers met specifieke profielen die in onze regio schaars zijn.

People

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Brainport onderscheidt zich met ondernemers die creatief denken, kansen zien en met innovatie succesvol inspelen op vragen uit de markt. De bedrijven in de regio halen ruim 40 procent van hun omzet uit de verkoop van nieuwe producten. Dat is voor Nederlandse begrippen ongekend. Deze leidende positie is mede te danken aan de grote private investeringen in R&D. Met ASML, Philips, NXP, DAF Trucks en VDL Groep als absolute koplopers, gevolgd door een enorm sterk veld uit het MKB. Brainport domineert de nationale R&D-ranglijst en staat al jaren aan de wereldtop op het gebied van patenten.

Om dit succes uit te bouwen, mag steun van de overheid op nationaal en Europees niveau niet ontbreken. Het is noodzakelijk dat de overheid meer investeert in R&D-initiatieven zodat Brainport internationaal kan blijven concurreren. Onderzoeksprogramma’s van kennisinstellingen zoals Solliance, Holst Centre, DIFFER, TNO, en de TU/e zijn namelijk van levensbelang voor de regio. Zij spelen een belangrijke rol in de pre-concurrentiële ontwikkelingsfasen van technologieën die ondernemers kunnen omzetten in maatschappelijk en economisch relevante toepassingen. Het gaat om een zeer waardevolle keten tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Publieke investeringen in R&D lokken namelijk private investeringen uit. Uit onderzoek van TNO uit 2014 blijkt verder dat iedere euro aan R&D binnen twee jaar 2,30 euro extra bijdraagt aan het BNP. In 2015 berekende ESB dat iedere euro, besteed aan R&D, leidt tot 4,60 euro extra toegevoegde waarde. Brainport Development zet dan ook in op het realiseren van een hogere publieke bijdrage aan R&D in onze regio.

We staan verder voor de uitdaging de innovatiecyclus voor onderzoekers en ondernemers te versnellen door ze ook na de lab-fase mogelijkheden te bieden om te toetsen of hun toepassingen rijp zijn voor de markt. Gebruikersgroepen zijn onderdeel van het innovatieproces en worden daar steeds meer het startpunt van. Daarom zijn investeringen in ´field operational testbeds´ en proeftuinen (Living Labs) in Brainport van groot belang.

De maakindustrie in Brainport kan haar winst vergroten door efficiënter, flexibeler en in kleine series te produceren. Deze ´Smart Industry´ is mogelijk dankzij digitalisering en automatisering. Hoewel het MKB hier nog maar weinig aandeel in heeft, ziet meer dan de helft van de ondernemers dit als een kans. Met alle hightech kennis en kunde die in Brainport aanwezig is, zal Smart Industry deel uit gaan maken van onze toekomst. Het is zaak daarop voorbereid te zijn; Brainport Development houdt dit op de agenda´s.

Brainport wordt wereldwijd erkend als technologische hotspot met een uniek ecosysteem. Om van dat imago nog meer vruchten te plukken, gaat Brainport Development samen met haar partners nog beter zichtbaar maken waar we sterk in zijn en wat er in de Brainport regio te halen valt. De regio is bijvoorbeeld absolute koploper op het gebied van fotonica (Integrated Photonics), goed voor een miljardenmarkt in de nabije toekomst. Met het High Tech Software Cluster en Data Science Center hebben we twee instituten in huis die een voortrekkersrol vervullen in het ontwikkelen van innovatieve technologieën.

Brainport Development zorgt dat Smart Industry hoog op de agenda staat bij partijen in de regio zodat ze aansluiting houden bij de laatste trends en technieken. Tegelijkertijd voert Brainport Development een sterke en niet aflatende lobby om een structurele Rijksbijdrage te realiseren voor publiek-private kennisinitiatieven die meerwaarde hebben voor het ecosysteem. We vervullen een schakelrol en nemen het initiatief om het technologisch profiel verder uit te diepen en zichtbaar te maken naar de buitenwereld. Brainport Development bundelt de krachten uit de regio om gehoor te krijgen in Den Haag en Brussel. Met betere regelgeving kan innovatie worden bevorderd.

WAT WE DOEN 

 • Gezamenlijk definiëren en uitdragen van een Technologie Portfolio Brainport. Dit betekent dat we zorgen voor een herkenbare en goede beschrijving van technologische competenties van de regio. Deze unieke technologische en maakcompetenties van Brainport willen we vervolgens actief wereldwijd kunnen vermarkten. Ook willen we een paar toonaangevende living labs ontwikkelen waarmee we de regio internationaal kunnen profileren met Internet-of-Things en Key Enabling Technologies (KETs).
 • We brengen bestaande onderzoeksfaciliteiten in kaart en verkennen welke nieuwe of vernieuwde onderzoeksfaciliteiten nodig zijn om het ecosysteem mee te versterken. Daarvoor stellen we een gezamenlijk gedragen ‘agenda’ op (roadmap) voor excellente regionale onderzoeksinfrastructuur en –faciliteiten met als doel: toegankelijkheid vergroten (business modellen ontwikkelen) en de naamsbekendheid vergroten. Bijzondere en (inter)nationaal belangwekkende publiek-private onderzoeksinitiatieven (High Tech Systems Center, Data Science Center, Holst Centre) blijven we ondersteunen in hun lobby voor structurele financiering en het aantrekken van internationale kennispartners. Ook organiseren we structurele financiering voor nieuwe publiek-private onderzoeksinitiatieven zoals Photon Delta kennis initiatief.
 • Het Rijks- en Europees beleid gericht op innovatiebevordering, moet beter aansluiten op het Brainport ecosysteem. We werken aan een gemeenschappelijke opstelling en gezamenlijke standpunten over gewenste verbeteringen in bijvoorbeeld beleidsinstrumenten (zoals WBSO) gericht op private R&D en bedrijfsinnovatie.

Technology

BUSINESS

BUSINESS

Brainport is de ideale broedplaats voor start-ups en een vruchtbare voedingsbodem voor bedrijven die hun groei willen versnellen. De regio wint internationaal aan populariteit dankzij de aanwezige ondersteuning, verschillende programma’s, evenementen en locaties.

Het is belangrijk dat ondernemers van elkaar leren en starters op het juiste moment hulp of financiering krijgen. Voor ‘parenting’ gaan we de ervaring benutten van technologische topbedrijven in onze regio. Bij incubatie is het vooral de interactie tussen alle betrokken partijen en de intrinsieke motivatie om bedrijven te helpen groeien, die het succes bepaalt. Bedrijvencentra zoals Twinning, Catalyst, βèta en Mµ zijn ideale landingsplekken, net zoals de High Tech Campus Eindhoven, TU/e Science Park, Automotive Campus, Strijp-S en het Health Technology Park.

Brainport Development verbindt groeibedrijven uit de regio, bijvoorbeeld aan het netwerk van industriële toeleveranciers via Brainport Industries, kennispartijen en andere bedrijven. Ook helpen we hen samen ontwikkelvraagstukken op te pakken en inspiratie op te doen in clusterverband. We verwachten zo een directe impuls te kunnen realiseren.

Start-ups zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. Het is daarom de ambitie van Brainport om door te dringen tot de top 20 start-up ecosystemen in de wereld. We zetten in op jaarlijks duizend startende bedrijven die tweehonderd kansrijke tech-bedrijven opleveren met een succesvolle groei.

Brainport Development richt zich op het versterken van het start-up ecosysteem, het verbeteren van ondernemersvaardigheden, en het internationaal meer zichtbaar maken van start-ups. We zoeken naar nieuwe manieren om kapitaal, ideeën en de goede mensen aan elkaar te koppelen. We hebben onder meer aansluiting met het nationale initiatief StartupDelta, creëren een start-up hub op het TU/e Science Park en bieden bedrijven een versnelde groei binnen het NextOEM programma.

WAT WE DOEN 

Programma Starten en Groeien
 • Een hechter startup-ecosysteem realiseren we door het slim combineren en verbinden van
  • organisaties: BOM, TU/e Innovation Lab, Tilburg University, Fontys Hogescholen, Summa College, banken, Kempisch Ondernemers Platform, Peelnetwerk, Wonderlab, Founded by All, etc.;
  • programma’s: Startupbootcamp HighTechXL, Eindhoven Startups Foundation, Bright Move, etc.;
  • locaties: High Tech Campus Eindhoven, Automotive Campus, Strijp S, TU/e Science Park, Brainport Innovation Campus, Health Technology Park, Food Tech Park Brainport, Kempisch Bedrijvenpark, Twinning, Catalyst, βèta, Mµ, etc.;
  • evenementen en;
  • andere incubators, accelerators en starters.
 • We gaan meer project georiënteerde activiteiten opstarten en laten floreren, zoals bijvoorbeeld de MKB Financieringsgids, Business Compass Brainport en de nieuwe de Start Up Campus Hub .
 • We blijven doen waar we goed in zijn: onze sterke core business is het adviseren, begeleiden en waar mogelijk financieren van starters en groeiers (circa 250/300 per jaar).
Programma Clusters

Business

BASICS

BASICS

Voor binnen- en buitenlandse bedrijven, ondernemers, investeerders en kenniswerkers zijn kapitaal en kennis niet de enige vestigingsvoorwaarden. De plek waar ze willen produceren, werken of studeren moet ze ook andere dingen kunnen bieden. Vrijetijdsmogelijkheden zoals cultuur, groen en recreatie en sport. Brainport heeft als metropoolregio op dat vlak veel te bieden, maar kan haar agglomeratiekracht aanzienlijk vergroten door goede en snelle verbindingen te creëren met andere steden in binnen- en buitenland.

Als we onze bereikbaarheid verbeteren, kunnen Brainport en omliggende steden elkaar complementeren als omgeving waar het leven goed en veelzijdig is. Daarmee worden we aantrekkelijker voor bedrijven en kenniswerkers.

Het is bewezen dat bedrijven in de hightech maakindustrie zich graag vestigen in de buurt van een stedelijke omgeving met een vliegveld van nationaal belang en een internationaal treinstation. Met partners in Den Haag en Brussel werken we toe naar betere verbindingen. Het gaat niet alleen om een Brabant corridor met betere snelwegen maar ook om hoogwaardig openbaar vervoer. Zo blijven onze bedrijfslocaties, waaronder de campussen in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best, goed en comfortabel bereikbaar, zowel nationaal als internationaal.

Om de concurrentiepositie van Brainport ten opzichte van andere toptechnologieregio’s te versterken, moeten we de bereikbaarheid, het voorzieningenniveau en het leefklimaat verbeteren. Brainport Development zet in op de noodzakelijke extra Rijksinvesteringen hiervoor. Daarnaast is de afgelopen jaren het ‘merk’ Brainport versterkt via marketing en slimme promotie. Wereldwijd kent één op de tien hoogopgeleide mensen Brainport als regio die zichzelf profileert op de arbeidsmarkt. Onder mensen met een bèta-achtergrond en werkzoekenden is de naamsbekendheid nog hoger. Dat moeten we de komende periode vasthouden en uitbreiden.

De rol van Brainport Development in dit complexe veld wisselt vanzelfsprekend. Van strategisch adviseur, expert tot klankbord. We beschikken over gedetailleerde kennis van het voorzieningenniveau en zetten deze in voor een doelgerichte lobby te voeren. Zo agenderen we onderwerpen, sturen we op beleid en mobiliseren we partijen voor de belangen van Brainport. Om het merk Brainport (inter)nationaal goed weg te zetten, werken we intensief samen met onze partners in de regio en ondersteunen we evenementen zoals de Dutch Technology Week, GLOW en de Dutch Design Week.

WAT WE DOEN 

 • We willen de agglomeratiekracht en het stedelijke netwerk van Brainport verder vergroten door ons excellent te verbinden met de Randstad, bestuurscentra over de grens en kennisregio´s in Europa. De groei van zakelijk relevante bestemmingen vanaf Eindhoven Airport , maar ook de fysieke bereikbaarheid over de weg, net als de ontwikkeling en verbinding van campussen en top-werklocaties is hiervoor van belang. Daarom voeren we de afspraken uit over de doorontwikkeling van Eindhoven Airport , volgend uit de Alders Tafel 2015. We zorgen voor beleidsbeïnvloeding gericht op kwalitatief goede, directe internationale treinverbindingen naar Düsseldorf, Brussel en Aken. Ook de invoering van het NS Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, oftewel ‘spoorboekloos rijden’ om de agglomeratiekracht te vergroten, krijgt veel aandacht. We brengen campussen en industriële partners in de regio in (triple-helix) overleg met de provincie Noord-Brabant over de nieuwe concessiehouder voor het openbaar vervoer. We willen een bereikbaarheidsimpuls geven aan de A2, A58 en A67. En we werken mee aan de realisatie van de Brabant Corridor onder regie van de provincie Noord-Brabant, als drager van het Smart Mobility Living Lab Brainport (een gezamenlijke inspanning van Automotive NL en Brainport Development). We adviseren gemeenten en MRE over ruimtelijk-economische plannen zoals over Brainport Innovatiecampus, de gebiedsvisie Brainport City (centrum, stationsomgeving) en andere locaties van regionaal belang. En we initiëren overleg tussen alle campussen in de regio, over zaken als bereikbaarheid, gemeenschappelijke agenda onderzoeksfaciliteiten en gezamenlijke internationale exposure.
 • We moeten het aanbod van voorzieningen en activiteiten in Brainport, zoals op het gebied van cultuur en sport, meer in overeenstemming brengen met de internationale concurrentiepositie die wij als Brainport innemen. Daarin heeft Brainport nu een achterstand, blijkt uit ons onderzoek. Daarom zijn we betrokken bij de discussie en over het stedelijke en metropolitane voorzieningenniveau van de regio, waaronder op gebied van cultuur en sport. We zorgen voor draagvlak en maatregelen die nodig zijn van het Rijk.
 • We willen onze mondiale bekendheid bij kenniswerkers, start-ups en investeerders uitbouwen en tegelijkertijd het draagvlak in de regio vergroten. We ontwikkelen een sterke marketingstrategie die we de komende jaren uitrollen.
 • We werken aan internationale profilering door de programmering van (inter)nationale events.

Basics

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

De kenniseconomie van Brainport is niet zozeer een geografisch maar een relationeel concept. Er bestaat dan ook geen duidelijk afgebakende kennisregio. Brainport houdt niet op bij de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven. Brainport is in feite grenzeloos en heeft allerlei relaties met andere stedelijke kennisregio’s.

Wij plaatsen geen hekjes rond Brainport. In de vorige aanpassingen van de koers is er nadrukkelijk verbinding gezocht met de rest van Zuid-Nederland. Met de koers die Brainport Development nu gaat volgen, zoeken we nog meer aansluiting met de rest van de wereld. We focussen ons daarbij heel gericht op bepaalde landen. Natuurlijk onze buurlanden België en Duitsland, maar we gaan ook op missie naar aantrekkelijke partners in Taipei (Taiwan) en Waterloo (Canada). Om zo het grote China en de Verenigde Staten te bedienen. Omgekeerd kunnen zij via ons de Europese markt op. Dat vertaalt zich een groeiende belangstelling van investeerders en bedrijven voor Brainport als vestigingsplaats en de regio waar ze hun geld willen verdienen. Het draagt ook bij aan de versterking van de handelsrelaties en vergroot onze economische kracht.

Brainport heeft grote behoefte kenniswerkers. Om daarin te voorzien zoeken we ook in het buitenland. Samen met een groot aantal bedrijven in de regio heeft Brainport Development een Brainport Talent Centre opgezet. Het is een unieke samenwerking om technisch talent voor deze regio te winnen. Deze inspanningen hebben tegelijkertijd een positief effect op het werven van buitenlandse investeerders en bedrijven.

Brainport Development is, samen met de vier campusgemeenten, de motor achter het Brainport International Programme (BIP). Vanaf september 2014 zijn we onze krachten gaan bundelen om meer slagkracht te bereiken in het buitenland. We creëren nu vernieuwende internationale verbanden en boren zo economische kansen aan. BIP is een innovatieve samenwerkingsvorm tussen publieke en private partners en moet uitgroeien tot het centrale knooppunt voor internationalisering in de regio. Binnen BIP werken we ook samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Kamer van Koophandel. Behalve het aantrekken van buitenlandse bedrijven, willen we met BIP ook de export en innovatiesamenwerking bevorderen.

WAT WE DOEN 

Belangrijke opgave is de komende jaren het uitbouwen van het Brainport International Programme als instrument om de internationale samenwerking tussen de multi helix partners in Brainport op de taakvelden Talent, Innovation, Invest, Export, Public en Branding te bevorderen.

 • Invest: Wij zetten de komende jaren samen met de BOM in op het aantrekken van meer directe buitenlandse investeringen (FDI) en op het behoud van buitenlandse bedrijven voor de regio (CID)
 • Talent: Onderzoeken welke nieuwe landen in de wereld aantrekkelijk worden voor het werven van talent. Voor werving en behoud van talent zal gewerkt worden vanuit peer to peer netwerken. We leggen de relatie tussen FDI en talentwerving in het buitenland.
 • Trade: Op het gebied van handelsbevordering ontbreekt een goede ondersteuningsinfrastructuur voor bedrijven voor exportbegeleiding en ondersteuning. We gaan onderzoeken welke infrastructuur precies noodzakelijk is om bedrijven te faciliteren bij internationale handelsbevordering en we zoeken partners om die noodzakelijke infrastructuur vervolgens samen mee in te richten.
 • Innovation: Sensibiliseren MKB. Dit doen we door het MKB de komende vijf jaar extra te informeren, stimuleren en mobiliseren om deel te nemen aan de verschillende EU innovatieprogramma’s (EFRO, Horizon2020, INTERREG V, EIT KIC’s, COSME). Ook zetten we in op het verhogen van het Europese bewustzijn, en het verbeteren van afstemming en samenwerking van Europese activiteiten van stakeholders uit de Brainport Eindhoven regio.
 • Branding: Branding: voor de wereldwijde branding van Brainport wordt gestart met Brainport ambassadors network. Met deze laatste beogen wij het Brainport regio verhaal wereldwijd te verspreiden , zowel voor talentwerving als investeringsbevordering en voor het internationaal positioneren van ons technologieprofiel.
 • Public affairs: Uitbouwen strategische internationale samenwerkingen met andere high tech regio’s . We blijven vooruitkijken daarom benchmarken wij wereldwijd welke regio’s het interessants zijn of worden voor het behalen van de doelstellingen op de vier hoofd taakvelden. Daarnaast willen we de positie van Brainport regio Eindhoven in de Nederlandse economische diplomatie versterken, waaronder relaties met ministeries van BuZa en EZ en het economische buitenlandse postennetwerk.

International

Drivers

Drivers

Met alle sociale en technologische netwerken en innovaties is Brainport bij uitstek de regio waar 'het leven van de toekomst' kan worden omgezet in praktische toepassingen. We hebben alles in huis om dat te realiseren. Er liggen kansen om doorbraken te realiseren in technologische toepassingen op het terrein van slimme mobiliteit, energie , gezond leven, voedsel en veiligheid. Het bedenken van deze slimme oplossingen, gaat verder dan het laboratorium. De inwoners van Brainport kunnen als eerste de voordelen hiervan ontdekken.

Het is mogelijk om met grootschalige ‘Living Labs’ de proef op de som te nemen op het gebied van Health, Automotive of Energy. Met platforms waar bedrijven, overheden, kennisinstellingen én inwoners van Brainport samen optrekken. We gaan ons internationaal profileren als proeftuin voor de modernste technologieën waarmee bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, zonne-energie optimaal wordt benut en mobiliteit van inwoners slimmer en duurzamer wordt.

Door het samenwerken aan dit soort projecten en het ontwikkelen en testen van ideeën en nieuwe marktmodellen, kan het hightech ecosysteem van Brainport een mondiaal leidende positie innemen. Dan lopen we voorop in het maken van complexe sociaal-technologische systemen voor de ontwikkeling van een duurzame, schone en leefbare wereld. Als dát lukt, kan de Brainportregio haar voorsprong op innovatiegebied verder uitbouwen en de economische kracht versterken.

Brainport Development biedt bedrijfsleven en kennisinstellingen graag het platform om samen slim op de kansen in te spelen die de maatschappelijke uitdagingen bieden. Zo kunnen we ook het open innovatie ecosysteem van Brainport uitbreiden. Het betekent dat we vanuit onze onafhankelijke positie voor hen nieuwe verbindingen kunnen leggen, snelheid van handelen vergroten, zaken opschalen, nieuwe coalities vormen, marktvensters signaleren, creëren en benutten.

Drivers

Van Triple naar Multi helix

Van Triple naar Multi Helix

We zoeken een nieuwe weg naar de toekomst. Een pad dat we niet eerder hebben gekozen. Het zal deels chaotisch zijn en disruptief. We moeten vooraf accepteren dat we af en toe ‘out-of-control’ zullen zijn. Die weg willen we samen afleggen, op een inclusieve manier. Wie adaptief wil zijn, moet meebewegen. Sneller wisselen en slimme coalities aangaan. We gaan daarom van Triple Helix naar Multi Helix met burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties erbij. Hun inbreng levert sociale innovatie om vernieuwing in technologie en design te creëren.

Lees verder

Van Triple naar Multi Helix

De zoektocht naar de Multi Helix is al begonnen. Nieuwe verbindingen worden gelegd en de initiatieven worden niet uitsluitend aangestuurd door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brainport. Het onderzoekslaboratorium is niet langer een voor de buitenwacht gesloten wereld van experts op een universiteitsterrein of bedrijvencampus, maar een openbaar levend laboratorium. Onder het motto: oefen in de praktijk en verbeter jezelf op basis van die ervaring.

Een mooi voorbeeld daarvan is het project Innovate Dementia. Dat bevordert innovatie en werkgelegenheid door het versterken van de internationale samenwerking. Innovatieve, duurzame oplossingen worden ontwikkeld en getest in Living Labs waarbij rekening gehouden wordt met de sociaaleconomische uitdagingen die samenhangen met vergrijzing en dementie. Het Innovate Dementia project is opgezet met acht partners uit de Noordwest Europa. Brainport Development was de kartrekker van dit project dat drie jaar duurde en inmiddels is afgerond.

Dezelfde beweging is zichtbaar bij kleinere bedrijven en de doe-het-zelf-gemeenschap rond Strijp-S en Strijp-T, die zich verbinden met de grote industrie rond Brainport. De innovatieve bewoners die er huizen, hebben de gangbare patronen van de Triple Helix niet altijd nodig. Voor hen zijn termen als samenwerken, betrokkenheid, het erbij horen, geven en nemen, vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap cruciaal.

Brainport Development

Brainport Development

Brainport Development heeft haar ‘Next Step’ gezet. De organisatie is klaar voor de nieuwe koers die Brainport economisch sterker en meer adaptief maakt. Zodat onze regio ook in de toekomst doeltreffend kan reageren op de snelle veranderingen in de samenleving en de economische wereld. En Brainport verder uit kan groeien tot een succesvolle hotspot voor technologie en design. Omgeven door een bruisende dynamiek waar het prettig werken en wonen is. Brainport Development pakt daarin de rol van aanjager.

Lees verder

Brainport Development

Brainport Development heeft bewezen van meerwaarde te zijn voor de regio. Als stuwende kracht, door te makelen en te schakelen. Zichtbaar en achter de coulissen.

De ontwikkeling van de Brainportregio is en blijft mensenwerk. Vooruitgang en duurzame innovatie komen voort uit interactie en samenwerking. Brainport Development is de aanjager van dit proces. Het ontwikkelen van adaptief vermogen van de regio is voor ons een belangrijke taak. We hebben de juiste mensen en kennis daarvoor in huis. Juist nu het goed gaat met de regio, is het belangrijk om door te pakken. Onze ambities naar boven bij te stellen. We moeten voortbouwen op de goede resultaten die we hebben gehaald. Door durf te tonen en te investeren in groei.

Dat kan door onze taken anders, meer adaptief, meer flexibel op te pakken. Maar dat niet alleen. Er is ook meer verdieping nodig om blijvend impact te creëren. Zo blijven we bijvoorbeeld innovatie in het onderwijs aanjagen, maar het is nu echt nodig om tot nieuwe modellen voor leven-lang-leren te komen. Dat vergt meer en andere inzet.

We blijven uitdragen dat we dé high tech regio van Nederland zijn, maar het is zowel nationaal als internationaal nodig dit preciezer te duiden: waarin blinkt deze regio exact uit en welke aanvullende publieke R&D is nodig. Dat vergt meer en andere inzet. We blijven er voor ijveren om onze sport- en cultuur voorzieningen naar een hoger niveau te brengen. We moeten daarvoor bijvoorbeeld een andere positie in het Rijksbeleid realiseren. Dat vergt meer en andere inzet.

Brainport Development is er klaar voor. De organisatie heeft een ‘next step’ gezet zodat we slagvaardig en soepel meebewegen met wat de omgeving en stakeholders in Brainport vragen. Met multidisciplinaire projecten en programma´s. We zijn de pioniersfase voorbij. Volwassen, maar niet belegen. Met de blik op de toekomst acht Brainport Development het daarom noodzakelijk om met een nieuwe aanpak te komen. Wij denken dat het nu nodig is.

Voor succes moet je je extra inspannen. Dat willen wij blijven doen. We zijn ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken voor de ruim 750.000 inwoners van onze regio. Voor hen doen we het. Bevlogen en resultaatgericht, verbindend en toegankelijk. We kunnen onze opdracht echter alleen realiseren door onze partners daar nauw bij te betrekken:
bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit betekent concreet dat de regionale overheid door het financieren van onze basisorganisatie, continuïteit garandeert die nodig is om de randvoorwaarden voor de groei van de regio te blijven versterken. Dankzij die basis kunnen alle partijen bij elkaar worden gebracht en de samenwerking gestimuleerd. Daarnaast is de overheid ook vaak ‘launching customer’ én eigenaar van activiteiten ter versterking van het vestigingsklimaat (‘Basics’) en is zij actief op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt (People).

De andere Triple Helixpartners, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zorgen voor de strategische focus. Zij zijn leidend in activiteiten ter versterking van de domeinen ‘Technology’, ‘Business’ en – samen met de overheid- ook ‘People’. Ze treden hier op als co-financier van projecten en als kartrekker. Deze rolverdeling vormt de basis van de Triple Helix. Zo is zij ook zuiver.

Brainport Development is door haar overheidsfinanciering open, transparant, voor iedereen toegankelijk en onpartijdig. We staan zonder onderscheid ten dienste van alle onderwijs- en kennisinstellingen en van het bedrijfsleven waarop de regionale strategie zich richt. De financierende gemeenten hebben hier baat bij. Gaat het goed, dan vertaalt dit zich direct in een toename van welvaart en welzijn in de hele regio.. Groei die alle 750.000 inwoners ten goede komt; economisch en maatschappelijk. Meer mensen die meedoen en die meer concurrerend werken, waardoor de regio meer verdient .

Why, how, what

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×